Julegran-tenning i borettslaget søndag 3. desember

I alle år har Hatlelia borettslag vært omkranset av juletrær, ganske store, både til jul og sommer. Nytt av året er egen julegran med lys, plassert like ovenfor innkjøringen til parkeringsgarasjen. Og med julegran kommer også julegran-tenning.

Alle beboere inviteres derfor til julegran-tenning søndag 3. desember kl. 16:00.

Miljøutvalget og styret serverer julegløgg og pepperkaker.

PS! Hvis du, gammel eller ung spiller noe instrument og kan spille en julesang eller to, alene eller sammen med andre, ta snarest kontakt med styreleder Aril på tlf. 922 83 458.

Vedlikehold og utbedringer i 2023

I løpet av året som har gått har det blitt gjort mange og store utbedringer av både bygg og anlegg i tillegg til store og små vedlikeholdsoppdrag. Styret er selv fornøyd med aktiviteten.

Betongrehabiliteringen på terrassehusene har vært under planlegging lenge og startet opp tidlig på året. Arbeidene har pågått helt til i oktober. I tillegg til selve betongrehabiliteringen har det også vært arbeidet med nye boder, nye avløp og diverse reparasjoner på terrasseleilighetene.

Trefelling vest for høyblokka / på øversiden av 95 skjedde tidlig på året og tok ned risikoen for at trær med dårlig rotfeste skulle falle ned av seg selv. Drenering av plen og fjerning av gammel lekeplass skjedde gjennom sommeren. Samtidig er det opparbeidet ny lekeplass på ballplassen nordøst for høyblokka med nye lekeapparat og benker og bord.

Arbeidene med den lenge planlagte nye heisen i oppgang A ble påstartet tidlig i vår. Heisen sto ferdig til bruk i august. Gulvene utenfor hver heisdør blir sannsynligvis ferdigbehandlet i løpet av vinteren. De neste heisene tas neste år (se lenger ned).

Før asfalteringsarbeidene på veien opp til høyblokka startet opp gjorde en geolog undersøkelser av bergveggen på østsiden. Det viste seg at bergveggen holdt på å rase ut og omfattende fjellsikring måtte til. Mange tonn med løst berg ble hakket ut og kjørt bort. Skråninger med sikret med masse og nytt gjerde ble montert på toppen, vest for ballplassen.

Etter fjellsikringen var det klart for grunnarbeider og asfaltering på veien opp til høyblokka, på parkeringsplassen ovenfor busskuret og på stikkveien mellom 97 og 99. Det ble også satt opp nye gatelys ved bergveggen.

For første gang på flere år har det også vært gjennomført spyling av alle overvannsavløp og alle kloakkrør og tømming av kummer. I forbindelse med spylingen ble også gjennomført inspeksjon med kamera av alle rør i grunnen. Det resulterte i utskifting av avrevet overvannsrør nede i grunnen på toppen av bakken opp høyblokka og utskifting av flatklemt kloakkrør under gulvet i parkeringsgarasjen.

Rensing av ventilasjonsanlegg i alle leiligheter ble gjennomført i sommer. Det hadde mest med brannsikring å gjøre. I høst ble det gjennomført rensing, reparasjon og vedlikehold i ventilasjonshusene oppe på taket av høyblokka. Dette ga bedre avtrekk i viftene i leilighetene. Ny sprøyting av tak på terrassehusene (mot mose) er også gjennomført. Og utskifting av inspeksjonsluker til stigerør i hver oppgang (som brannvesenet bruker hvis brann) og til hovedvannkrane i B-oppgangen. Og utskifting av 13 gamle glødelamper rundt om til nye LED-lys, noe som også sparer strøm.

Senere i vinter blir det også arbeidet med jordfeil i varmekabler i grunnen mellom 97 og 99. Dessuten blir det rustbehandling av ventilasjonsbaler på terrassehusene.

Planlagt vedlikehold og utbedringer i 2024

Noen av vedlikeholdsarbeidene nevnt i siste avsnitt ovenfor fortsetter også inn i det kommende året. Gjennom 2024 kommer også nye vedlikeholdsarbeider, årlige og noen mer frekvente. Bla. må takene på de tre inngangspartiene i høyblokka utbedres noe.

Av større utbedringer neste år vil brannsikring i høyblokka være den største. Og viktigste. I en brannsikringsrapport fra 2012 (!) ble det påpekt at det var nødvendig med brannsikring av alle bodene på nordsiden av gangene i heisetasjene (2, 5 og 8). Altså pussing av veggene ut mot gangen og utskifting til godkjente branndører. Sjokkerende nok har ikke denne brannsikringen blitt gjennomført. Styret har i høst derfor fått utarbeidet en ny rapport, basert på dagens krav. Denne viser igjen at brannsikringen er nødvendig. Styret jobber videre med planleggingen og tar sikte på å gjennomføre i 2024. Planleggingen vil skje i samråd med brannvesenet. Gjennomføring med prosjektledelse fra MOBO.

Utskifting til ny heis i B-oppgangen vil skje neste år, kanskje også i C-oppgangen hvis vi rekker det. Vi vil denne gangen bruke teknisk ekspertise hos MOBO til prosjektledelse og koordinering mellom de mange ulike fagene som skal delta, for om mulig å korte ned tiden som heisen blir tatt ut av drift.

Ellers kommer det til å bli jobbet med utbedringer både høyt og lavt. På toppen av høyblokka står tre ventilasjonshus, som det ble utført vedlikehold på i høst. Etter vedlikeholdet ble vi gjort oppmerksom på at selve viftene må skiftes ut. De har gått kontinuerlig 24/7 i femti år og er slitne. Senere i vinter blir det også innlagt rør-i-rør-strømpe (nesten som en stent) inne i alle gamle kloakkrør langt nede i grunnen under bygningene.

Det er relativt store utbedringer alt dette, men det må til. Både teknisk fagekspertise på de ulike områdene, vaktmester og styret kan ikke lenger stole på at dette ikke kollapser.

Styret ønsker også å skaffe til veie nye arbeidsmaskiner anno 2024, bl.a. en robotplenklipper og på sikt en multimaskin til vaktmesterne. Styret ønsker også å jobbe videre med trefelling av risikoutsatte trær uten godt rotfeste, denne gangen nord for høyblokka (ikke snauhogst, bare enkelte trær).

Husleia

Styret besluttet tidligere i år at fellesutgiftene ble økt med 5 % fra september. Dette på grunn av det nye lånet som bl.a. finansierer betongrehabiliteringen i terrassehusene som ble ferdigstilt i høst, på grunn av renteøkningen på lån og prisøkning generelt på andre fellesutgifter. Alle utbedringene som kommer neste år krever også sitt.

Styret har nettopp vedtatt budsjett for 2024. Der ligger det inne en gjennomsnittlig husleieøkning på kr 173 per leilighet per måned. Til fradrag kommer minst kr 30 i lavere pris for internett/TV, pga. nye forhandlinger. Gjennomsnittlig netto kostnadsøkning blir dermed kr 143 per leilighet per måned. Dette tilsvarer 2,3 % økning i forhold til nå.

Styret er glade for at vi har funnet løsninger som ivaretar det store behovet for utbedringer og vedlikehold samtidig som at husleieøkningen holdes på et relativt lavt nivå.

Budsjettet for 2024 er vedlagt.

Merking av sykler som ikke skal kastes

Det viser seg at sykkelbodene i seg selv er et hinder for daglige sykkelbrukere. Sykkelbodene er nemlig fulle av sykler som mistenkes for å være parkert der «for evig og alltid». Etter nyttår skal vi derfor ha en liten «sykkelaksjon» i borettslaget og kommer til å levere masse ubrukte sykler til metall-gjenvinning.

Da blir det lagt ut egne "sykkelmerker" i sykkelbodene. Hver og en som har en sykkel som man ønsker å beholde må da feste et slikt merke på sykkelen sin.

MERK: Alle sykler som ikke merkes innen 14. januar blir levert til gjenvinning. Styret sender en påminnelse på sms over nyttår.

Lading av el-bil

For de som har parkeringsplass i garasjen er det lagt frem opplegg for lading av el-bil til samtlige plasser. Vil man opprette en ladestasjon kontakter man styret som sender din henvendelse videre til Mifo, som installerer ladestasjonen for et engangsbeløp. Deretter betaler hver enkelt for sin egen lading gjennom "Lade i Norge".

Har man parkeringsplass ute er det laget 3 stasjoner for lading av el-bil, på parkeringsplassen overfor for busskuret. Så snart man har ladet ferdig parkerer man tilbake på sin egen parkeringsplass. Det jobbes etter hvert med å utvide til 4 stasjoner (ett punkt til på den andre stolpen).

Gjesteparkering

I borettslaget har vi relativt lite gjesteparkering. Vi har ca. 10 plasser på plassen øst for oppkjøringen til høyblokka, lengst mot Fretex-containeren. I tillegg har vi 2 plasser inntil veggen vest for høyblokka, primært tiltenkt gjester i terrasseleilighetene. 12 gjesteplasser på 207 leiligheter er ikke mye - vi har i perioder flere besøkende enn det!

Gjesteparkeringen er for gjester og hverken for beboere med nummer-to-bil eller for utenforstående. Styret ber om at dette respekteres.

 

Ha en fortsatt fin vinter og en fin adventstid!

Med hilsen

Styret i Hatlelia borettslag